ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-01 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 99.3 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 31.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 107.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - oferta wykonawcy (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót budowlanych (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób (1) (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy na budowę przedszkola samorządowego w Kolnie (DOCX, 72.3 KiB)
 • Załącznik nr 7,8,9 do SWZ - Projekt budowlany+STWiORB+przedmiar (ZIP, 29.9 MiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 34 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (DOCX, 19.3 KiB)
 • Przedmiar robót budowlano-instalacyjne - aktualizacja nr 1 (PDF, 765.9 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogloszenia_24.05.2021 (PDF, 34 KiB)
 • Przedmiar_oswietlenie terenu_Kolno (PDF, 284.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 2 (DOCX, 20.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 189.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 18.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 162.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - NIEAKTUALNY (PDF, 2.5 MiB)
 • Formularz ofertowy - zał. nr 1 (DOCX, 28.3 KiB)
 • Projekt umowy - zał. nr 2 Projekt umowy - zał. nr 2 (NIEAKTUALNY WZÓR) (PDF, 789.1 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 3 (DOC, 55.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zał. nr 4 (DOC, 31 KiB)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy – zał. nr 5 (DOC, 28.5 KiB)
 • Opis zdolności technicznych Wykonawcy – zał. nr 6 (DOC, 63 KiB)
 • Wykaz nieruchomości – zał. nr 7 (DOC, 3.1 MiB)
 • Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług – zał. nr 8 (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – zał. nr 9 (DOC, 33.5 KiB)
 • Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia - zał. nr 10 (DOC, 29 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – zał. nr 11 (DOC, 28.5 KiB)
 • Komunikat (PDF, 172.8 KiB)
 • Załącznik do komunikatu- aktualny projekt umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 12.4 KiB)
 • SIWZ - AKTUALNY (PDF, 2.5 MiB)
 • Komunikat 2 (PDF, 155.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 359.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 651.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej oraz ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Tejstymy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ (DOC, 192 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 37.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 258.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (DOC, 43 KiB)
 • Wykaz robot budowlanych (DOC, 29 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Oświadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu pracowników oraz liczebności kadry kierowniczej (DOC, 24 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (RAR, 4.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 265.3 KiB)
 • Komunikat 1 (PDF, 180 KiB)
 • Przedmiar Robót (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 296 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 362 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 519.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-28 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 78 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 349.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i niepodleganie wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 29 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Oświadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu pracowników oraz liczebności kadry kierowniczej (DOC, 24 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Oferowane warunki gwarancji (DOC, 23 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (RAR, 13.3 MiB)
 • Komunikat (PDF, 510.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 138.9 KiB)
 • Komunikat 2 (PDF, 239.6 KiB)
 • Uzupelnienie dokumentacji (PDF, 482.8 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 392.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 570.6 KiB)
 • SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 561.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-04-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa koparko-ładowarki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 103.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 239.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (DOC, 116 KiB)
 • Wykaz osób wskazanych do kontaktów z zmawiającym (DOC, 91 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (DOC, 92 KiB)
 • Oferowane warunki gwarancji (DOC, 88 KiB)
 • Komunikat (PDF, 500.8 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 313.3 KiB)
 • 	ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 414.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-07 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa koparko-ładowarki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 103.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 243.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (DOC, 116 KiB)
 • Wykaz osób wskazanych do kontaktów z zmawiającym (DOC, 91 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (DOC, 92 KiB)
 • Oferowane warunki gwarancji (DOC, 88 KiB)
 • Komunikat (PDF, 222 KiB)
 • Komunikat 2 (PDF, 204.9 KiB)
 • Komunikat 3 (PDF, 987 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 311.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 311.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-03 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu ICT w ramach realizacji projektu "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 923.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 192.5 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego (DOC, 87 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 64.5 KiB)
 • Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 67 KiB)
 • Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 56.7 KiB)
 • Wykaz dostaw (DOC, 68 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 253.2 KiB)
 • Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOC, 69.5 KiB)
 • Komunikat (PDF, 669.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 771.2 KiB)
 • Sprostowanie do informacji o treści złożonych ofert (PDF, 745.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 714.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 8.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 212 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 722.4 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego (DOC, 110 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 66 KiB)
 • Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 67.5 KiB)
 • Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 54.7 KiB)
 • Wykaz dostaw i usług (DOC, 68.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 72 KiB)
 • Wzór umowy dla Części 1 (PDF, 358.1 KiB)
 • Wzór umowy dla Części 2 (PDF, 147.2 KiB)
 • Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOC, 70.5 KiB)
 • Wymagania dotyczące próbki przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres jej badania (PDF, 211.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 123.6 KiB)
 • Komunikat (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do komunikatu (RAR, 1.2 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 368.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części 2 (PDF, 324.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 550.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-21 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 32.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (DOC, 50 KiB)
 • Formularz cenowy (DOC, 32.5 KiB)
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za kontakty z zamawiającym (DOC, 29.5 KiB)
 • Kalkulacja opłacalności (DOC, 35 KiB)
 • Opinia RIO (PDF, 74.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 196 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (DOC, 40 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi - Rb-NDS 2016 (PDF, 127.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi - Rb-Z 2016 (PDF, 102.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi - Rb-27S 2016 (PDF, 261.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi - Rb-28S 2016 (PDF, 305.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 319.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 178.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 272.4 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (XLSX, 66.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (DOC, 83.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 526.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji